OM OSS

opptek omoss lite3

 

Opplæringskontoret For Teknologifag på Haugalandet (Opptek) ble opprettet for å ha ansvaret for lærekontrakter, øke interessen for fagopplæring i industrien samtidig for å utvikle dyktige fagarbeidere Opptek er eid av ca 100 industribedrifter.

Opptek tegner i hovedsak lærekontrakt med elever som har gått på Vg1 Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) og som deretter har bestått et Vg 2 programområde. Eller tidligere bestått Grunnkurs Mekaniske fag (GK) og et Videregående kurs (VK I – kurs) i samme fagfelt. Under yrkesvalg finner du de lærefagene vi jobber med. Her finner du en beskrivelse av lærefaget og hvilken utdanning som fører frem til fagbrev i de ulike fagene 

 Opptek Administrerer alt som har med lærlingene å gjøre

 • Formidle lærlinger til læreplasser i bedriftene etter intensjonsavtale med bedrift/fylke.
 • Skrive lærekontrakt med lærlingene, sende til fagopplæringsnemnda for godkjenning.
 • Bidra til utplassering av lærlinger i andre bedrifter hvis lærebedriften mangler relevante opplæringsmuligheter i enkelte moduler.
 • Melde lærlingene opp til fagprøve ved læretidens utløp, og sørge for plass i prøvestasjon.
 • Være bedriftenes og lærlingenes kontaktorgan mot myndighetene vedr. fagopplæring.
 • Sørge for at lærlingene får tilgang til elektroniske verktøy i forbindelse med loggføring/oppfølging til opplæringen.
 • Utføre logistikken for yrkesfaglig fordypning (YFF) i samarbeid mellom skolene og bedriftene.

Opptek kvalitetssikrer opplæringen

 • Lage opplæringsplan for hver lærling og innpasse disse i prosjekter/arbeidsoppdrag.
 • Gå gjennom læreplanen og ”praksislogg” med de nye lærlingene.
 • Føre tilsyn med at opplæringen er i samsvar med læreplanen, og at regler og bestemmelser som gjelder fagopplæring blir fulgt av bedrift og lærling.
 • Opplæringskontoret skal holde seg kontinuerlig oppdatert på fagopplæringsspørsmål, delta i relevante fora, og informere lærlingene og bedriftene om endringer.
 • Arrangere informasjonsmøter og kurs for lærlingene.
 • Være kontaktpunkt for lærlingene vedr. spørsmål om opplæringssaker, og bidra til å løse evt. konflikter som oppstår i læreforholdet.
 • Holde god kontakt med bedriftenes opplæringsansvarlige / instruktørene, og være støttespiller for dem i opplæringen.
 • Arrangere kurs for faglige ledere og instruktører.

Opptek Rekrutterer søkere til fagene

 • Holde tett kontakt med ungdomsskolen, videregående skolen og fylkeskommunen.
 • Drive rekrutteringsarbeid for prosess- og teknologi- bransjen / medlemsbedriftene.
 • Delta på yrkesmesser.

Dette har industribedriftene ansvar for:

 • Gi opplæring i samsvar med opplæringsplanen under oppsyn av en faglig ansvarlig person, og ved hjelp av kvalifiserte instruktører.
 • Påta seg arbeidsgiveransvaret for lærlingene i kontraktstiden og sørge for forsikringer av lærlingene på lik linje med øvrige ansatte.
 • Lønne lærlingene etter gjeldende tariffavtaler.
 • Sørge for at nye lærlinger så snart som mulig deltar på obligatorisk sikkerhetskurs.
 • Gi lærlingene fri til å delta i eventuell nødvendig teoriundervisning.
 • Sammen med Opptek, følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser i lov om fagopplæring.
 • Rapportere alle avvik og endringer i læreforholdet (for eksempel permitteringer) til opplæringskontoret.
 • Sørge for at instruktører/faglig ansvarlig/veiledere i bedriften er oppdatert faglig og pedagogisk, og at minst en i bedriften har fullført instruktørkurs.
 • Informere lærlingene om alt som vedrører faget, formidle bedriftens holdninger til sikkerhet, kundebehandling, kvalitetskrav, dokumentasjonskrav, arbeidsmiljø, osv.
 • Sammen med Opptek, gjennomføre halvårlige lærlingsamtaler og vurdering underveis i læretiden og se til at ”praksislogg” blir ført av lærlingene.